Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Slim deurkozijnen

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van Slim deurkozijnen

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering, kwaliteit en eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 – Eigendomsrecht en octrooi

Artikel 13 – Retourneren en reclameren

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Wederpartij:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Slim deurkozijnen

Dag:
Kalenderdag

Duurtransactie:
Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de wederpartij of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Modelformulier:
Het modelformulier voor herroeping die Slim deurkozijnen ter beschikking stelt die een wederpartij kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Slim deurkozijnen: Rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan wederpartijen aanbiedt;

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Slim deurkozijnen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden:
De onderhavige Algemene Voorwaarden van Slim deurkozijnen.


 

Artikel 2 – Identiteit van Slim deurkozijnen

Slim deurkozijnen is een handelsnaam van

Timmerwerkplaats van den Einden
Rozenstraat 7, 5861 BG Wanssum
Telefoon nummer +31-641746111
email adres: info@slimdeurkozijnen.nl
KvK nummer 58265880
Btw identificatie 001843929B54
 


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slim deurkozijnen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Slim deurkozijnen zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op consumenten, waarbij Slim deurkozijnen met consument bedoeld een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden specifiek bedoeld is voor een consument, dan wordt dit bij de betreffende bepaling vermeld. Enkel consumenten kunnen dan rechten ontlenen aan de betreffende bepaling.
 9. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere opdracht, iedere levering van goederen en/of diensten, iedere handeling en verkoopovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook en op elke overeenkomst op afstand, door of met Slim deurkozijnen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Leveringen van goederen en diensten door Slim deurkozijnen vind uitsluitend plaats op het vaste land van Nederland. Voor de eilanden alsook alle buiten de landsgrenzen van Nederland behorende leveringsverzoeken kunnen in overleg gedaan worden.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend en Slim deurkozijnen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als Slim deurkozijnen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Slim deurkozijnen niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Slim deurkozijnen de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen is;
  • de manier waarop de wederpartij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Slim deurkozijnen zich heeft onderworpen en de wijze waarop de wederpartij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 8. De in prijscouranten, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires, elektronische gegevensdragers, website en ander reclamemateriaal van welke aard dan ook van Slim deurkozijnen vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen lengte van de kabel is de bestelde lengte met een afwijking van maximaal plus of min 5%. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is Slim deurkozijnen niet aansprakelijk.
 9. De intellectuele eigendomsrechten op de door Slim deurkozijnen en/of in opdracht van de Wederpartij gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, modellen en vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij Slim deurkozijnen
 10. De Wederpartij is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slim deurkozijnen, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.
 11. De Intellectuele Eigendom van alle modellen, technieken, software, tekeningen, specificaties, knowhow, applicaties, tools en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door Slim deurkozijnen zijn verstrekt, blijft berusten bij Slim deurkozijnen.
 12. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig onderdeel van de Intellectuele Eigendom van Slim deurkozijnen te kopiëren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slim deurkozijnen.
 13. Indien bij de nakoming van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven worden geroepen, komen deze rechten toe aan Slim deurkozijnen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.
 14. Wanneer de Overeenkomst (mede) ziet op het tot stand brengen, inrichten, en/of onderhoud van de webshop door Slim deurkozijnen, dan blijven alle rechten met betrekking tot de Intellectuele Eigendom van de webshop nadrukkelijk rusten bij Slim deurkozijnen.
 15. De in dit artikel genoemde afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen door Slim deurkozijnen wordt vervaardigd en/of gepubliceerd, blijft haar volledig eigendom en dient op haar verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.
 16. Voor onjuistheden in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen e.d. voorkomende in onder artikel 3.1. vermelde informatiedragers van Slim deurkozijnen, is zij niet aansprakelijk.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Slim deurkozijnen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Slim deurkozijnen is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Slim deurkozijnen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal Slim deurkozijnen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Slim deurkozijnen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Slim deurkozijnen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Slim deurkozijnen zal bij het product of dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Slim deurkozijnen waar de wederpartij met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Slim deurkozijnen deze gegevens al aan de wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht
 

Bij levering van (op maat gemaakte) producten:

 1. Gezien de aard van de op maat gemaakte producten van Slim deurkozijnen, waarbij elk product volgens de specificaties van de wederpartij wordt vervaardigd, geldt dat het herroepingsrecht beperkt toepasbaar is.
 2. De wederpartij heeft het recht om binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling zonder kosten de overeenkomst te annuleren. Na deze periode is annulering niet meer kosteloos.
 3. Indien de wederpartij de bestelling na 24 uur doch voordat de productie is gestart wenst te annuleren, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 25% van de overeengekomen prijs, ter dekking van reeds gemaakte voorbereidingskosten.
 4. Zodra de productie van op maat te maken onderdelen is gestart, is annulering van de bestelling niet meer mogelijk. De wederpartij is in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd.
 5. Retournering van op maat gemaakte producten is niet mogelijk, tenzij er sprake is van non-conformiteit of gebreken die onder de garantie vallen zoals beschreven in Artikel 10 – Conformiteit en Garantie.


Bij levering van diensten:

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de wederpartij zich richten naar de door Slim deurkozijnen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Bij levering van diensten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alle tot dan toe gemaakte kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de wederpartij een bedrag dat hoger ligt dan genoemd in lid 1 betaald heeft, zal Slim deurkozijnen het teveel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Slim deurkozijnen kan het herroepingsrecht van de wederpartij uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Slim deurkozijnen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Slim deurkozijnen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Slim deurkozijnen geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Slim deurkozijnen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Slim deurkozijnen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Slim deurkozijnen dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Slim deurkozijnen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Slim deurkozijnen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Slim deurkozijnen staat er voor in dat het product geschikt is voor enkel normaal gebruik.
 2. Een door Slim deurkozijnen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Slim deurkozijnen kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Slim deurkozijnen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Slim deurkozijnen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Slim deurkozijnen is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Slim deurkozijnen en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11a – Levering, uitvoering en emballage

 1. Alle vermelde leveringen en prijzen in aanbiedingen, promoties en overeenkomsten van Slim deurkozijnen zijn exclusief van toepassing op leveringen binnen het vasteland van Nederland
 2. Voor leveringen buiten het vasteland van Nederland, inclusief maar niet beperkt tot de Waddeneilanden, andere eilanden, en internationale bestemmingen, gelden afwijkende voorwaarden. Deze voorwaarden worden op individuele basis overeengekomen en zijn afhankelijk van de specifieke eisen en logistieke mogelijkheden.
 3. Wederpartijen die levering buiten het vasteland van Nederland wensen, dienen voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling contact op te nemen met Slim deurkozijnen om de mogelijkheden, extra kosten en levertijden te bespreken.
 4. Slim deurkozijnen behoudt zich het recht voor om bestellingen buiten het Nederlandse vasteland te weigeren indien de logistieke of regelgevende beperkingen dit noodzakelijk maken of indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de leveringsvoorwaarden.
 5. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit leveringen buiten het Nederlandse vasteland, inclusief maar niet beperkt tot verzendkosten, douanekosten en extra administratieve kosten, zijn volledig voor rekening van de wederpartij.
 6. Slim deurkozijnen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 7. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Slim deurkozijnen kenbaar heeft gemaakt.
 8. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Slim deurkozijnen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Slim deurkozijnen.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Slim deurkozijnen tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Slim deurkozijnen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 11. Het risico van Slim deurkozijnen te leveren zaken gaat geheel over op de Wederpartij bij de feitelijke aflevering der zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres. De prijzen van Slim deurkozijnen zijn mede op deze faciliteit gebaseerd en bij offertes, facturen e.d. wordt dienaangaande steeds een apart bedrag vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt. Reparatiegoederen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze franco zijn verzonden.
 12. Tenzij de zaken door Slim deurkozijnen worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor de eigen leverancier Slim deurkozijnen niet separaat belast, worden de verpakkingskosten de Wederpartij in rekening gebracht.
 13. Door Slim deurkozijnen berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd, mits deze binnen een (1) maand na de datum van betrokken levering leeg en in onbeschadigde staat vrachtvrij door de Wederpartij wordt geretourneerd.

 

Artikel 11b  – Levertijden en overmacht 

 1. De door Slim deurkozijnen opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door Slim deurkozijnen is gegarandeerd.
 2. Afgezien van gevallen waarin Slim deurkozijnen terzake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van haar mogelijkheden.
 3. De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag dat Slim deurkozijnen de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de Wederpartij.
 4. Bij niet tijdige levering dient Slim deurkozijnen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Wederpartij om haar verplichtingen alsnog in een redelijke termijn na te komen.
 5. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van Slim deurkozijnen redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten.
 6. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij, behoudens hetgeen is opgenomen in deze voorwaarden, geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de Wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van Slim deurkozijnen bewijst.
 7. Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Slim deurkozijnen gerechtigd tot deelleveringen. Dat geldt niet in het geval dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In het geval van deelleveringen is Slim deurkozijnen eveneens gerechtigd overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden elke deellevering afzonderlijk te factureren.
 8. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Slim deurkozijnen geen invloed op kan uitoefenen, waardoor zij niet instaat is haar verplichtingen na te komen. Overmacht ontslaat Slim deurkozijnen van haar contractuele verplichtingen.

 

Artikel 11c  – Geschiktheid en kwaliteitsnormen

 1. Slim deurkozijnen garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van Slim deurkozijnen strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

 

Artikel 11d  – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Slim deurkozijnen tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Slim deurkozijnen zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is de Wederpartij gehouden de door Slim deurkozijnen geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Slim deurkozijnen te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van Slim deurkozijnen ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.
 2. Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de Wederpartij voor eigen rekening en risico gehouden.
 3. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Slim deurkozijnen niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Wederpartij verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan Slim deurkozijnen ter beschikking te stellen. Indien de Wederpartij hieraan niet meewerkt, is Slim deurkozijnen zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de Wederpartij reeds nu voor als dan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatse te betreden, waar de eigendommen van Slim deurkozijnen zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de Wederpartij worden gebracht.
 4. De Wederpartij is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de Wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde aflevert, is de Wederpartij verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden.
 5. Slim deurkozijnen verschaft aan de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Slim deurkozijnen heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van de Slim deurkozijnen, mede ten behoeve van andere aanspraken die Slim deurkozijnen op de Wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek aan Slim deurkozijnen alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.

 

Artikel 12 – Eigendomsrecht en octrooi

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en octrooien met betrekking tot de klemtechniek gebruikt in de producten van Slim deurkozijnen, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, processen, productmethoden en technische specificaties, zijn exclusief eigendom van Slim deurkozijnen.
 2. Deze eigendomsrechten omvatten het exclusieve recht van Slim deurkozijnen op het vervaardigen, gebruiken, verkopen, importeren en aanbieden van producten die gebruikmaken van de klemtechniek binnen de territoriale grenzen waarop de octrooien van toepassing zijn.
 3. Het is derden niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slim deurkozijnen de klemtechniek te gebruiken, te kopiëren, na te maken, te verkopen of op enige andere wijze inbreuk te maken op de octrooien en intellectuele eigendomsrechten van Slim deurkozijnen.
 4. Slim deurkozijnen behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke partij die inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten en octrooien, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding en een verbod op verdere inbreuk.
   

 Artikel 13 – Reclamaties en retournering van zaken

 1. De Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zevende (7e ) dag na leveringsdatum bij Slim deurkozijnen worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Wederpartij aanvaard. De Wederpartij dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Slim deurkozijnen te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.
 2. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Wederpartij hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande schriftelijk en aangevuld met helder beeldmateriaal binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan Slim deurkozijnen te berichten.
 3. De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met Slim deurkozijnen heeft plaatsgehad. Het voorgaande geldt ook indien Slim deurkozijnen zich akkoord heeft verklaard met retournering van zaken ter reparatie zonder dat van een reclamatie sprake is geweest.
 4. Indien zaken door de Wederpartij zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is Slim deurkozijnen tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
 5. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Reclamaties met betrekking tot gebrekkige zaken, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.
 6. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor Slim deurkozijnen ontstaan, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 7. Indien sprake is van aan Slim deurkozijnen ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de Wederpartij geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 8. Onder de door Slim deurkozijnen te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. De geleverde zaken worden retourgenomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum. Speciaal en op maat gemaakte producten voor de door de Wederpartij bestelde zaken worden in geen geval retourgenomen.
 9. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zal de Wederpartij belast worden voor zgn. ’crediteringskosten’, die bestaan uit de op dat moment geldende verzendkosten van een gerenommeerd transportbedrijf dan wel pakketdienst.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Bij aankopen via de webshop van Slim deurkozijnen dient de betaling van de producten volledig vooraf te geschieden, op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 2. De wederpartij wordt voorzien van alle noodzakelijke betalingsinformatie op het moment van aankoop en heeft de mogelijkheid te kiezen uit verschillende beveiligde betaalmethoden die door Slim deurkozijnen worden aangeboden.
 3. Slim deurkozijnen begint met de productie van op maat gemaakte producten enkel na ontvangst van de volledige betaling. Dat is om financiële risico's te beperken gezien de aard van de gepersonaliseerde producten. 
 4. De wederpartij is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slim deurkozijnen te melden.
 5. In geval van terugbetaling, bijvoorbeeld in het geval van toepassing van het beperkte herroepingsrecht zoals omschreven in Artikel 6, zal Slim deurkozijnen het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering, onder aftrek van eventuele annuleringskosten zoals gespecificeerd in Artikel 6.
 6. Bij niet-tijdige betaling van de aankopen die niet via de webshop worden gedaan, heeft Slim deurkozijnen het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, overeenkomstig de wettelijke beperkingen.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Slim deurkozijnen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Slim deurkozijnen, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Slim deurkozijnen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Slim deurkozijnen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Bij klachten dient een wederpartij zich allereerst te wenden tot Slim deurkozijnen.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Slim deurkozijnen niet op, tenzij Slim deurkozijnen schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Slim deurkozijnen, zal Slim deurkozijnen naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Slim deurkozijnen en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Vraag Harrie maar

- Monteren & afhangen in 1
- Zonder schaven & boren
- Plaatsen in de afbouwfase
- Bespaar tijd en geld

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2024 Slim deurkozijnen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel